feed-image RSS

Informácia od SPPD

Vážení občania,

spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na

Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, že rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku

online formulárov.

Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú

zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických

formulárov pribudli tieto:

1. Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ):

ü Formulár je určený žiadateľom, ktorí od SPP-D požadujú informáciu, či sa v ich záujmovom území

nachádzajú PZ, chcú zakresliť polohu a priebeh trasy PZ alebo chcú vedieť, či ich záujmové územie

nezasahuje do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma PZ.

ü Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, má výhradne informatívny charakter, preto ho nie je

možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona.

2. Žiadosť o vydanie stanoviska k vykonávaniu činností v ochrannom a bezpečnostnom pásme

plynárenských zariadení:

ü Formulár žiadatelia predkladajú ak od SPP-D požadujú predchádzajúci súhlas na výkon akejkoľvek

činnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme PZ.

ü Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, oprávňuje žiadateľa vykonávať činnosti v ochrannom

a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení iba v prípade,

pokiaľ na výkon takýchto činností všeobecne záväzný právny predpis nevyžaduje povolenie príslušného

správneho orgánu.

ü Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, nie je možné použiť pre účely konania v zmysle

stavebného zákona.

3. Objednávka vytýčenia plynárenských zariadení:

ü Je určená žiadateľom, ktorí si chcú od SPP-D objednať vytýčenie plynárenských zariadení, za účelom

označenia trasy distribučných, pripojovacích plynovodov a iných sietí v správe SPP-D, napr. pred realizáciou

rozkopávkových prác.

ü SPP-D poskytuje vytyčovanie PZ pre drobné stavby bezplatne ak vytyčovanie nepresiahne dĺžku 100 m

alebo dobu 1 hodiny (jedná sa o celkový súčet výkonu pracovníkov realizujúcich vytyčovanie).

Online formuláre :

§ prinášajú zákazníkom významné šetrenie času a pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným

interaktívnym napovedám,

§ sú k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Všetky online formuláre ako aj informácie k ním nájdete na našej webovej stránke www.spp-distribucia.sk

v časti ONLINE formuláre.

 

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2016-02-09
File Size 70.78 KB
Download 2 106